ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

  1. “Играй с Боровец и спечели SONY PLAYSTATION 5”, наричана по-нататък Играта, се организира и провежда от „Ден и Нощ” ООД, ЕИК: 104101971, адрес: гр. Горна Оряховица ул. “Иван Момчилов” № 5, наричано по-нататък Организатор.

Организаторът е и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта.

 

ЧАСТ 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила. При участието си в Играта участниците приемат Официалните правила и изрично се съгласяват да спазват посочените в тях условия и срокове.

 

2.2. Официалните правила се публикуват на сайтa https://borovestspromo.com/ и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта.

 

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта https://borovestspromo.com/ и обвързват участника в случай, че същият не възрази на имейла за контакт igra@borovetspromo.com, в срок от 14 дни от публикуване на измененията.

 

2.4. Приетите от участниците Официални правила имат действие до изпълнение на всички права и задължения на Организатора и участниците в Играта, както и до изтичане на посочените в Официалните правила срокове.

 

2.5. Във всеки един момент всеки участник може да прекрати участието си в Играта като напише имейл на адрес – igra@borovetspromo.com, с което прекратява договора между него/нея и Организатора и възможността да спечели.

 

2.6. Участващите за награда “SONY PLAYSTATION 5” трябва да са регистрирали касови бонове на обща стойност минимум 16 лв.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

 

3.1. “Играй с Боровец и спечели SONY PLAYSTATION 5” се организира и провежда на територията на Република България.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 

4.1. Играта е отворена за участие на всички физически лица над 15-годишна възраст, с изключение на служителите на „Ден и Нощ” ООД, Организатора, рекламните агенции, свързани с Играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).

 

4.2. С участието си, участниците декларират, че имат навършени 15 години и в случай, че са под 18 години, имат съгласие от родител/настойник да участват в тази Игра. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Игра.

 

4.3. Всички лица, ненавършили 18 години следва да получат разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в Играта или да предоставят свои лични данни.

 

4.4. В случай, че награда бъде спечелена от участник, който е навършил 15 години, но не е навършил 18 години в деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена от участника със съгласието и в присъствието родител или друг законен представител.

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

 

5.1. Играта стартира от 20.11.2022 г. и продължава до 20.12.2022 г.

 

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 

6.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта, са следните:

  1. При регистрирани касови бележки от покупка на стойност 4 лв, участникът участва за спечелването на игра FIFA 23, футболна топка, преносима колонка SONY или Bluetooth слушалки SONY.  Покупката може да бъде отразена на повече от ЕДНА касова бележка.
  2. При регистрирани касови бележки от покупка на стойност поне 16 лв, участникът участва за спечелването на “ SONY PLAYSTATION 5. Покупката може да бъде отразена на повече от ЕДНА касова бележка.

Общо награди:

10 бр. Футболни топки

10 бр. Пренoсими колонки SONY

10 бр. Blueetooth слушалки SONY

10 бр. FIFA 23

1 бр. SONY PLAYSTATION 5

 

6.2. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

 

6.3. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

 

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

 

7.1 За да участва в Играта, всеки участник трябва:

Стъпка 1: Да закупи продукти Боровец с минимална стойност 4 лв (за да участва в томбола за игра FIFA 23, футболна топка, преносима колонка SONY или Bluetooth слушалки SONY)  от търговски обект, находящ се на територията на Република България и да вземе касов бон за закупените продукти;

 

Стъпка 2: да влезе на сайта на Играта – https://borovestspromo.com/; да се регистрира като попълни всички задължителни полета, а именно:

 

а) две имена;

б) телефонен номер;

в) номер на касовия бон (може да се регистрира само касов бон, издаден в периода на Играта);

г) да качи снимка на касовия бон (в някой от следните формати: png, jpeg, pdf, в размер до 5MB).

Важно: На касовия бон следва да е изписано името на закупения продукт (пример: бисквити “вафла Боровец“).

Д) потвърждение (чрез чек-бокс), че приема Правила на Играта, навършил е 15 години, както и потвърждение, че ако спечели, двете му имена (първото име само с инициали, пример: И. Димитров) и телефонният му номер (със заличаване на няколко символа, пример: +359887 123***), ще бъдат публикувани https://borovestspromo.com/ и във Фейсбук и Инстаграм профилите на Боровец (Ден и Нощ).

 

Важно: Спечелилите участници под 18 години трябва да имат съгласието на родител или настойник, за да участват в играта! Спечелената награда може да бъде предадена само и единствено в присъствието на родител или друг законен представител.

 

7.2. Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации и регистрирани касови бележки, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице. Регистрирането на повече касови бележки увеличава общата стойност на регистрираните бележки и шансовете за спечелване на една от наградите.

 

7.3. Регистрираните касови бонове подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила.

При констатирани несъответствия съответният касов бон се счита за невалиден.

 

Важно: Участникът трябва да запази касовата бележка за покупката, тъй като представянето на касовата бележка е едно от условията за получаване на награда.

 

7.4. Един касов бон, без значение за колко броя закупени продукта на “Боровец” има, може да бъде регистриран само един път и чрез само една регистрация. В случаите, когато на касовия бон не е изписано името на продукта, касовият бон се счита за невалиден. Не се допуска до участие и касов бон, който е издаден от търговски обект извън Република България.

 

ЧАСТ 8. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИ УЧАСТНИЦИ

 

8.1.Всеки регистрирал се участник, регистрирал касови бележки със сума поне 4 лв, участва в томбола за игра FIFA 23, футболна топка, преносима колонка SONY или Bluetooth слушалки SONY,  която ще се проведе на 20.12.2022г.

8.2 Всеки регистрирал се участник, регистрирал касови бележки с обща сума поне 16 лв, участва в томбола за SONY PLAYSTATION 5, която ще се проведе на 20.12.2022г.

 

Важно: Един участник може да спечели една награда, независимо от броя касови бележки, които е регистрирал.

8.4. Тегленето на печелившите ще се извърши на 20.12.2022г. измежду всички регистрирани участници, отговарящи на условията на настоящите Правила, на случаен принцип, чрез софтуер.

8.5. В тегленето на печелившите участват всички регистрирани касови бонове, които отговарят на условията на Играта. Печелившите участници ще бъдат известени чрез обаждане на телефонния номер, предоставен от тях при регистрацията за участие. От спечелилите ще бъдат изискани лични данни с цел получаване на наградите. За големите награди ще бъдe поискано и ЕГН съгласно част 12.

8.6. Освен печелившите участници, ще бъдат изтеглени и 20 резерви. В случай, че спечелил участник е направил невалидна регистрация; или Организаторът не е получил данните на печелившия участник в посочения в т. 8.5 двудневен срок; или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България; или участникът не е намерен на предоставения адрес; или спечелилият откаже наградата, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Играта бъде прекратено, Организаторът ще се свърже по посочения в предходната точка начин, с първия по ред резервен печеливш, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила. Изтегленият резервен печеливш, в срок от 2 дни, считано от уведомяването му по посочения в т. 8.5 начин, трябва да изпрати необходимите данни за доставка на спечелената награда: имена, адрес и телефон за връзка.

8.7. Печелившите участници се обявяват на интернет страницата на Играта: https:/borovestspromo.com/, както и във Фейсбук и Инстаграм профилите на Боровец (Ден и Нощ). Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши телефонни номера на участниците. Телефонните номера се публикуват със заличаване на няколко символа от тях с цел сигурност (пример: +359887 123***). Обявяването на участниците, изпратили необходимите данни за доставка по т. 8.5., ще се извърши до 22.12.2022 г. В случай че до тази дата техният брой е по-малък от обявения общ брой награди по т. 6, то Организаторът ще се свърже допълнително с необходимия брой резерви, така че всички обявени награди да бъдат раздадени. Допълнително изтеглените по настоящата точка резерви, които са изпратили необходимите данни за доставка, ще бъдат обявени.

8.8. Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора.

Важно: В деня на получаване на наградата печелившият участник трябва да предостави на куриера касовите бележки, с които е участвал в Играта. Всяка една касова бележка ще бъде проверена ръчно от представител на Организатора.

8.9. Във връзка с чл. 38 ал. 14; чл. 46, ал. 1 и чл. 65, ал. 7 от Закон за данъците върху физическите лица Ви Уведомяваме, че получената по т. 6 награда подлежи на облагане с окончателен данък в размер на 10 на сто върху брутната сума на наградата. Съгласно разпоредбите на чл. 38, ал. 14 и чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ, Организаторът на Играта е задължено лице за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Спечелилите участници се съгласяват и задължават, за целите на данъчното облагане, да предоставят на Организатора необходимите данни за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Отказът да се предоставят тези данни е основание участието в Играта на конкретния печелиш да бъде прекратено от Организатора.

8.10. В деня на реалното получаване на наградата печелившият участник подписва протокол, съдържащ пълната информация относно самоличността му (име, адрес, и телефонен номер) и удостоверяващ, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият Участник трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща и регистрираните касови бележки в играта. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в Играта и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на куриерска фирма „СПИДИ“ АД.

 

8.11. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакти, непълен или неточен адрес за доставка на награди.

 

8.12. Представител на куриерска фирма „Спиди“ АД ще се свърже със спечелилите, за да се уточни удобен ден и час за получаване на наградата. При получаване на наградата, печелившият участник удостоверява самоличността си с представяне на лична карта.

 

ЧАСТ 9. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 

9.1. Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинени от забавяне на доставчици на куриерски услуги.

9.2. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена на някоя от наградите при тяхното използване от страна на печелившия участник.

9.3. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Играта като цяло, поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

 

9.4. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалидни, несъществуващи, непълни или неточни данни.

 

ЧАСТ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА И ДИСКВАЛИФИЦИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИ

 

10.1. Организаторът има  право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата https://borovestspromo.com/ в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини.

10.2. Организаторът има право да дисквалифицира  участници, които нарушат Официалните правила на Играта, в това число прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на Играта или качвайки снимки, които противоречат на изискванията в настоящите Официални правила.

 

ЧАСТ 11. СПОРОВЕ

 

11.1 Всички спорове между Организатора и участниците, възникнали във връзка с Играта, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните съдебни и административни органи.

 

11.2. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането и участието в Играта За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

 

ЧАСТ 12. ЛИЧНИ ДАННИ

 

12.1. Участието в Играта е доброволно. С приемане на настоящите Официални правила участниците са уведомени, че личните им три имена, ЕГН, телефон и адрес, на който може да бъде доставена наградата, ще бъдат обработвани на договорно и законово основание  от „Ден и Нощ” ООД, ЕИК: 104101971, адрес: гр. Горна Оряховица ул. “Иван Момчилов” № 5, имейл адрес за контакт: igra@borovetspromo.com в качеството му на администратор на лични данни.

 

12.2. С поставянето на „тикче“ в чек-бокса, че е запознат с Правилата на играта, се счита, че същият е информиран как личните му данни ще бъдат събирани, обработвани, използвани, съхранявани и унищожавани от Организатора за целите на играта, както и в случай, че бъде изтеглен като печеливш, част от двете му имена (първото име само с инициали, пример: И. Димитров) и телефонният му номер (със заличаване на няколко символа, пример: +359887 123***) ще бъдат публикувани на https://borovestspromo.com/, и Фейсбук и Инстаграм профилите на Боровец в анонимизирана форма. Анонимизацията на данните води до невъзможност за идентифициране на субекта и в този смисъл, същите съгласно действащото законодателство не се считат за лични данни.

12.3. Личните данни, предоставени от участниците се събират, обработват, използват, съхраняват и унищожават, както лично от Организатора, така и от името на Организатора чрез Изпълнител, съгласно писмените инструкции на Организатора. Всички данни са защитени чрез подписване на писмено споразумение  с Изпълнителя за защита на личните данни с конкретни технически и организационни мерки.

 

12.4. В случай на възникнали въпроси относно събирането, обработването, използването, съхраняването, унищожаването и оттеглянето на съгласие за обработване на личните им данни, участниците могат да се обърнат към длъжностното лице по защита на личните данни на Организатора, чрез следните координати: igra@borovetspromo.com

 

12.5. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани на за посочените по-долу цели и съхранявани за посочените по-долу срокове:

– идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация в Играта, съответствие на Участниците с изискването за минимална възраст и участие в Играта – до приключване на периода на Играта и връчване на наградата;

– идентификация на печелившия участник и връчване на наградата– съгласно приложимото данъчно законодателство,

– публикуване на имената на печелившия участник в печатни и интернет материали, както и в социални платформи на администратора– 1 г. от започване на Играта;

 

12.6. Администраторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити личните данни на участниците от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

 

12.7. Всеки участник – субект на лични данни, събрани при провеждане на Играта има право да:

– поиска достъп до личните данни и да получи копие от тях;

– поиска коригиране на личните данни, ако същите са неточни;

– поиска изтриване на личните данни (познато още като “правото да бъдеш забравен”), въпреки че подобно право може да бъде ограничено с оглед на договорните и законови задължения на администратора;

– получи копие от личните данни в структуриран, често използван и технически четлив формат, и да ги предаде на друг администратор на лични данни (познато още като “право на преносимост на данните”);

  • възрази срещу обработването на личните данни с действие за в бъдеще, като подаването на такова основателно възражение води до недопустимост на последваща обработка на данните, както и и да ограничи обработването на личните данни, в случаите, предвидени в закона;
  • поиска защита по административен ред чрез жалба до до Комисия за защита на личните данни – Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg,, в случай че правата на субекта на данни са били нарушени.

За да се упражни което и да е било от тези права, участникът може да се свърже с Организатора на Играта, прилагайки доказателство за самоличност на имейл: по имейл на igra@borovetspromo.com.

© 2022 Всички права запазени.